• Filipskolen

Sundhedspolitik

 

WHO's definition af sundhed:
"Sundhed er en tilstand af fuldkommen legemlig, sjælelig og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og gener"
 
Formål
-at give eleverne bevidsthed om betydningen af kost, motion og trivsel for deres egen sundhed
-at give eleverne handlekompetence til at foretage sunde valg i hverdagen
-at give eleverne mulighed for at foretage sunde valg i hverdagen
 
Kost
Holdning
Børns trivsel og sundhed er tæt forbundet med det de spiser. Kosten har stor betydning for barnets fysiske udvikling og sundhed og påvirker dermed både koncentrations- og indlæringsevnen. Derfor mener vi på Filipskolen at det er vigtigt at sætte fokus på børns kost.
Skolen ønsker at skabe rammer og retningslinier der både fremmer og motiverer til sunde kostvaner. Heri indgår også ønsket om at øge elevernes adgang til frugt og grønt.
 
Status
Klasserne har mælkeordning. Der er adgang til køleskab for de fleste klasser og skolens ansatte. Skolebodens udvalg består hovedsageligt af sundere madvarer, ligesom frugt er en vigtig del af et frokostmåltid.
Faget hjemkundskab arbejder med temaet sund kost. I fjerde klasse afholdes en sundhedsuge, bla. med fokus på kost.
 
Idéer
Frugt på lærerværelset
Frugtordning for elever
Sunde valg ved særlige lejligheder
 
Motion/bevægelse
Holdning
Motion og bevægelse er vigtigt for børns indlæring. Fysisk aktivitet giver større velvære og bevidsthed om egen krop. Mange børn bevæger sig alt for lidt. Derfor vil vi på Filipskolen skabe rammer, hvor motion og bevægelse er en integreret del af skoledagen og samtidig også er sjovt. Vi ønsker at gøre bevægelse til en større del af hverdagen, da elevernes forskellige læringsstile på den måde kan tilgodeses.
Skoledagens frikvarterer og SFO?ens udetid rummer en særlig mulighed for motion og bevægelse for børnene. Her er der mulighed for, at børnene kan eksperimentere på egen hånd og skabe gode sociale relationer gennem leg og bevægelse. Det er vigtigt, at skolen bidrager med spændende, varierende og udfordrende legemiljøer, som børnene aktivt vælger selv. Variationen af disse legemiljøer er vigtig mhp. at styrke kroppens grundbevægelser og sanser, ligesom der skal være rum for bevægelsens mange forskellige udtryk (kraftfuld, energisk, dramatisk, æstetisk?).
 
Status
Årlig motionsdag
Årlig idrætsdag
Legepatrulje
Udeordning for bh.kl. til 3. kl.
 
Idéer
Forbedring af legeplads.
Morgenmotion i udvalgte uger.
Åbning af hallen i frikvarter.
 
Trivsel
Holdning
En optimal undervisning og indlæring sker først hvis barnet trives. Trivsel er ikke blot en fysisk tilstand, men en individuel oplevelse af at være tryg, føle sig værdifuld og værdsat. På Filipskolen ønsker vi at alle elever oplever trivsel i hverdagen.
 
Status
Diverse fællesskabsfremmende arrangementer. Idrætsdag, motionsdag, juleklippedag, juleafslutning, skolelørdag, fastelavnsfejring, loppemarked, lejrskole for bh.kl. til 5. kl.
Forskellige pædagogiske aftaler og planer. Mobbeplan. Sorgplan.
Der arbejdes med indlæring af sociale spilleregler på alle klassetrin. I bh.kl. til 4. kl. benyttes systemet Trin for trin. I alle klasser udarbejdes et sæt spilleregler for klassens sociale liv.
 
Idéer
Konflikthåndteringsplan (både for elever og lærere).
Trivselsdag.
 
Skolens trinteam (indskoling, mellemtrin og udskoling) skal forholde sig til skolens sundhedspolitik mindst en gang årligt.
 
Sundhedsudvalget skal mindst en gang årligt forholde sig til sundhedspolitikken mhp. skolens ansatte. Dels i forhold til den ansattes egen sundhed og dels i forhold til den ansattes funktion som rollemodel/forbillede.
 
Særligt indsatsområde:
Gennemgribende forbedring af legepladsen